İhale: Ekon Kontrol Sistemleri ERP Hizmet Alımı

İhale Makamına ilişkin bilgiler

İhale Makamının;
a) Adı/Ünvanı : Ekon Kontrol Sistemleri Elektrik Mühendislik Bilgisayar Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
b) Adresi: Ergazi Mah. Gersan Sanayi Sit. 658 Sk. No:28 Batıkent-Yenimahalle/Ankara

c) Telefon numarası: 312-255 55 58

d) Faks numarası: 312-255 55 85

e) Elektronik posta adresi: cansu.ekmekci@ekon-ltd.com.tr

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Cansu EKMEKÇİ

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, İhale Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.


İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

İhale usulü: Açık İhale Usulü

İhale konusu: ERP Yazılımı-hizmet alımı

İhalenin yapılacağı adres: Ergazi Mah. Gersan Sanayi Sit. 658 Sk. No:28 Batıkent- Yenimahalle/Ankara

İhale tarihi: 17/05/2012

İhale saati: 15:00

Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:
a) Tekliflerin sunulacağı yer: Ergazi Mah. Gersan Sanayi Sit. 658 Sk. No:28 Batıkent- Yenimahalle/Ankara

b) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 17/05/2012

c) Son teklif verme saati (İhale saati) : 15:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İhale Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden İhale Makamı sorumlu tutulamaz.
İhale Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.