İhale: MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini İşi


İhale Tarihi: 16.04.2012

1.     İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesinin finansmanı için bir kredi (bundan sonra ''kredi'' olarak anılacaktır) almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne (Bundan sonra Alt-Borçlu / İşveren olarak anılacaktır) “İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Depo ve Depolararası Bağlantı Hatları Projesi” adıyla anılan alt-projenin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Yazılım Temini” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satınalma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.


Bu doğrultuda, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü; uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan yazılım ve modüllerinin tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu yazılım ve modüller;

Sicil Uygulaması                                                                  
Su Abonelik İşlemleri Uygulaması                                         
Su Kanal Bakım Uygulamaları                                                         
Muhasebe Bilgi Sistemi Uygulamaları                                              
Taşınır Mallar Uygulaması                                                   
Yönetim Bilgi Sistemleri Uygulamaları                                 
Gelirler Uygulamaları                                                            
Dijital Arşiv ve Doküman Yönetim Sistemi Uygulamaları     
Hukuk Müşavirliği Uygulamaları                                           
Web Tahsilat Uygulaması                                                      
Halkla İlişkiler (ALO 185) Uygulaması                                               
Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları                                      
Adres Yönetimi Uygulaması                                                  
Web Uygulaması                                                                    
Su Kanal İşletme, Etüt Plan ve İşletmeler Uygulamaları       
Kullanıcı ve Yetki Uygulaması                                                
Web Servisleri                                                                        
Coğrafi Bilgi Sistemi Web Sunucu Yazılımı                           
Coğrafi Bilgi Sistemi Masaüstü Yazılımı                                
Mobil Coğrafi Yazılım                                                            
Veritabanı Yönetim Sistemi olarak belirlenmiştir.

2.      Teklif sahibi ihale kapsamındaki tüm kalemler için teklif vermelidir. Tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve yetersiz olarak nitelendirilecektir. İhale, ihale dokümanlarındaki tüm koşulları sağlayan en düşük teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

v  Teklif Sahibi son beş (5) yıl içinde, bir veya birden fazla sözleşme kapsamında yerel yönetimlerde (büyükşehir, il, ilçe belediyesinde) (i) içmesuyu ve atıksu/yağmursuyu uygulamasını içeren coğrafi bilgi sistemi, (ii) personel ve maaş uygulamasının içeren yönetim bilgi sistemi, ve (iii) veri tabanı yönetim sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) masa üstü yazılımı ve CBS web sunucu yazılımlarının temin, kurulum ve eğitimlerini başarıyla gerçekleştirmiş olmalıdır.
v  Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosu (2009-2010-2011) 1,000,000.00-USD (birmilyonamerikandoları)’dan az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır ve hesaplamalar yapılırken ait
olduğu yılın 30 Haziran tarihli TC Merkez Bankası Döviz Alış kurundan USD Dolarına çevrilecektir.)
v  Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl (2007-2011) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

3.      Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

4.       İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı
Portakal Mahallesi 203 Cadde No 202
Filitre Toplantı Salonu
Mersin
Telefon:0-324-3370841
Faks:0-324-3360277
E-posta      : lemanakkas@meski.gov.tr
Web           : www.meski.gov.tr

5.      İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 50 TL (ElliTürkLirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıflar Bankası TR 540001500158007292286504 nolu IBAN hesabına MES-G3 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

6.      Teklifler en geç 16.04.2012 saat 14:00 ’e kadar ihale bedelinin en az %2’si tutarındaki teminat ile birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler ret edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

7.   Teklifler 16.04.2012 tarihinde, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı portakal mahallesi 203 cadde no 202 Filitre Toplantı Salonu Mersin adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’de açılacaktır.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.